Verksamhetsberättelse 2013


Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret varit samlade till sex protokollförda sammanträden med vår-och höst- och det extra medlemsmötet inberäknat och har bestått av följande personer:
Fjalar Åkerblom, ordförande
Peter Granqvist, sekreterare
Sonja Björkskog, kassör
Gun-Maj Åkerblom, viceordförande
Max Tjäru
Sven-Erik Sundström
Yvonne Jakobsen
Bengt Kronqvist
Carola Hästbacka
samt Bjarne Sundfors som deltar som hedersordförande


Som verksamhetsgranskare har Bjarne Sundfors fungerat, med Rune Björk som suppleant.
Fest- och programkommitte har bestått av Gun-Maj Åkerblom, Kurt Åkerblom, Carola Hästbacka och Bengt Kronqvist. Kommitten fungerar även som vänortskommitte, tillsammans med föreningens styrelse.

Antalet medlemmar i föreningen var vid årets slut 213 st och medlemsavgiften 6 € per person.


Olika händelser

- Ordföranden sekreteraren och hedersordföranden uppvaktade tekniska verkets chefer den 10 januari angående Knifsund skolas hyresavtal mellan staden och Öja hembygdsförening.
- Ett extra medlemsmöte hölls den 6 augusti om föreningens nya stadgar. Förslagen  till nya stadgar har sänts in till Register- och patentverket där de fortfarande finns. Mötet godkände enhälligt de nya stadgarna.

- Öja hembygdsförening medverkade i en fyrfärgs-broschyr tillsammans med övriga hembygdsföreningar i nejden. Broschyren berättar om hembygdsgårdarna i ord och bild på svenska och finska.
- Den 4 september besökte föreningsmedlemmar Bosund fiske- och jaktmuseum på en inbjudan.

- 2014 års väggalmanacka blev färdigtryckt den 13 november. Av de 250 st som trycktes finns ett tiotal kvar i lagret. Till Ullånger sändes två almanackor, en åt Märtha  och Folke Bohman och den andra till Ullånger hembygdsförening. Övriga som fick var Håkan Omars, Sonja Harju, Eva och Folke Arvidsson, Gurli Nurmi, Nisse Stenman, Eila Pohjonen, Karleby kulturbyrå (Berit Store), Finlands Svenska Hembygdsförbund och Finlands Hembygdsförbund
Till försäljning i Luckan i biblioteket har förts ett tiotal. De flesta almanackorna har sålts på Öja-Market.

- Fjalar Åkerblom representerade Öja hembygdsförening vid de finlandssvenska museidagarna i Kyrkslätt den 14-15 september.
- Långvariga barnträdgårdsföreståndaren i Öja, Eivor Nylund uppvaktades med blommor och present av Öja hembygdsförening som tack för över 40-årig tjänst i Öja.

- Ett porträtt av barnmorskan Ellen Sarin har satts upp på väggen i hembygdsgården. Ellen var barnmorska i Öja mellan åren 1928 till 1964.
- Pidro har spelats varannan måndag i Knifsund skola med Fjalar Åkerblom som dragare och Gunborg Backman som kaffekock.

- Traditionell städdag hölls den 28 maj.
- Fjalar och Nanny Åkerblom har skött om gräsklippningen vid hembygdsgården.

 

Målartalkot

Den mest betydande händelsen under året var målandet av hembygdsgården på försommaren.

Målartalkot den 23 maj, med uppehåll under helgerna. Stenfoten rappades och målades andra veckan i juni. Mat och kaffe bjöds det på varje talkodag. Nanny och Gun -Maj Åkerblom skötte om det.

Sammanlagt ställde ett tiotal talko-karlar upp och slutresultatet blev gott. Som dragare för projektet fungerade Bengt Kronqvist och Fjalar Åkerblom. Kvällen den 19 juni bjöds alla som varit med om målartalkot på laxsoppa med vin och öl m.m.

Finlands hembygdsförbund beviljade sammanlagt 5000 euro för projektet.

 

Korsumaterialet och kanonen

Den 30 juli flyttades allt material från korsun till hembygdsgårdens magasin och den 5 september hölls en talkodag då materialet (se bilaga) fördes upp i historiska rummet på vinden.

Vapensmeden Gustav Strömbäck har deaktiverat vapnen från korsun.

Bofors-kanonen har sandblästrats och målats vid Blaxar Oy i Yxpila. Medel för detta anhölls av Karleby stad som beviljade 2600 euro. Även denna gång ställde Juha-Pekka Luokkala upp med gratis transport båda vägarna vilket med stor tacksamhet kan noteras. Fjalar överräckte en julklapp åt honom samt ett stort tack strax före jul.


Olika slag av händelser har ägt rum i hembygdsgården

- Per-Åke Lillsveds 70-årsdag den 19 januari 2013.
- Lakan å päärona den 26 januari.
- Ari Hämynens 50-årsdag den 3 augusti.

-Därutöver har olika föreningar hållit sina års- och styrelsemöten och så har folk från när och fjärran besökt hembygdsgården. Sammanlagt rör det sig om ca 300 besök under verksamhetsåret.

Öja stipendiefond
-  Fem  öjaelever hade inom utsatt tid ansökt om bidrag ur f.d. Öja kommuns stipendiefond .  Evalotta Bäck, Joel Jokelainen, Sinikka Jokelainen, Maisa Äyhynmäki och  Lea Äyhynmäki hade 284 € att dela på, de fick 56 € var.

Erhållna bidrag:
- Kulturfonden för Gkby-nejden 600 € för verksamheten
- Svenska Kulturfonden 1000 € för verksamheten
- För målningen av hembygdsgården 5000 € från Finlands hembygdsförbund
- För blästring och målning av Bofors-kanonen 2600 € från Karleby stad

Avlidna öjabor 2013 eller med anknytning till Öja
Ann-Louise Sweins
Rolf Tjäru
Nils Tjäru
Per-Eugen Granholm
Karin Sundfors
Tor-Göt Dahlskog
Erik Svenfors
Sven Krokvik
Öja hembygdsförening har som tradition överlämnat minnesadresser till de avlidnas minne.

 

Öja den 22 februari 2014
Peter Granqvist, sekreterare

Öja Hembygdsförening r.f. - En medlem av Finlands Svenska Hembygdsförbund FSH r.f.