Verksamhetsberättelse 2011


Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret varit samlade till sex protokollförda sammanträden + vår- och höstmöte och bestått av följande personer:

Leif Sundfors, ordförande tills han avled 23 april
Fjalar Åkerblom, som valdes till ny ordförande på höstmötet den 30 oktober.
Peter Granqvist, sekreterare
Sonja Björkskog, kassör
Max Tjäru
Gun-Maj Åkerblom
Sven-Erik Sundström
Yvonne Jakobsen
Marko Aarnio avgick vid höstmötet den 30 oktober och ersattes i styrelsen
av Bengt Kronqvist och Matti Ojutkangas.

Verksamhetsgranskare har varit Bjarne Sundfors och Anders Nyberg med Carola Hästbacka som suppleant.
Vänortskommitten har bestått av Kurt Åkerblom ordförande, Gun-Inger Björk och Bjarne Sundfors.
Antalet medlemmar i föreningen var vid årets slut 209 och medlemsavgiften 6 € per person.

Olika händelser


- Strax före nyår ifjol överräcktes votivskeppet till Öja bykyrka som byggts av Hjörvald Sundkvist efter Birger Sundfors ritningar. Öja hembygdsförening var initiativtagare medan kyrkliga samfälligheten var finansiär.

- En middag med ”lakan o päärona” hölls på Runebergsdagen den 5 februari i hembygdsgården. Ett fyrtiotal personer deltog. Maten med bröd och dryck samt kaffe och tårta till efterrätt kostade 10 € per person. Sven-Erik Sundström och Patrik Vidjeskog var kockar.

- Öja hembygdsförening har i samarbete med Långö byagille låtit tillverka tre stycken informationstavlor om Öja. Där framkommer bl.a: minnesmärken, vandringsleder, historiska platser, inrättningar, företag, broar och hamnar m.m. Info-tavlan placerades på tre ställen, vid hembygdsgårdens magasin, vid Cafe Bryggan i Gäddviken och vid Öja-Market. Tavlan finansierades av bl.a företag i Öja och Karleby stad m.fl.

- En berättarkväll kombinerad med allsång hölls onsdagen den 17 augusti i hembygdsgården. Ett stort antal öjabor mötte upp. Kurt Åkerblom ledde ordet medan Andreas och Victoria Björk skötte om musik och sång. Elsa Eriksson, Bjarne Sundfors, Ari Hämynen och Eva Nordling berättade om sina upplevelser i Öja. Vid samma tillfälle avtäcktes fotografierna över hembygdsföreningens fyra tidigare ordföranden K-G Backa, Roger Krokvik, Leif Sundfors och Wilhelm Sundholm

- Försäkringspengar har erhållits från Fennia för väderkvarnens vingar som skadades försommaren 2010. Mats Sweins gjorde ett kostnadsförslag och nya vingar har gjorts av MTP-service i Jakobstad. Impregneringen och målandet gjordes av Fjalar och Nanny Åkerblom, Max Tjäru och Sven-Erik Sundström. Vingarna finns nu i magasinet och skall sättas på plats i vår.

- Öja hembygdsförening har fått Amanda Finnäs folkdräkt som gåva. Folkdräkten kläddes på en docka som står i en vitrin i hembygdsgården. Bjarne Sundfors var den drivande kraften i projektet, Yvonne Jakobsen har gjort hättan och Maj-Gerd Rasmus skänkte skorna. Amanda var gift med Johan Wilhelm Finnäs som var folkskollärare i Öja under första halvan av 1900-talet. Finnäs var en drivande kraft i kommunen och satt med i de flesta föreningar i Öja. Torsdagskvällen den 21 juli samlades Finnäs ättlingar, forna elever och aktiva från Öja hembygdsförening m.fl. i hembygdsgården på en s.k. ”Amanda-kväll”

- Väggalmanackan nr 2 med gamla fotografier från Öja, dialektord och annonser av företagare i Öja trycktes i 200 exemplar lagom till julen. Almanackan hade strykande åtgång och såldes för 6 € st.

- Filmen från Leif Sundfors begravning blev färdig under våren. Var sitt exemplar har getts åt Lilly, Kjell och Sture Sundfors samt åt kyrkoherde Peter Kankkonen. Resten av filmerna, sammanlagt tio, uppbevaras i hembygdsgården. Fjalar Åkerblom filmade begravningen och Bo-Erik Haglund överförde filmerna på DVD.

- Städtalko ute och inne vid hembygdsgården hölls den 25 maj.

- Pidrokvällar har hållits varannan måndag under året i Knifsund skola.

- Vänortskommitens bankkonto flyttades från Nordea till Aktia Bank.

- Nils-Erik Stenman uppvaktades på sin 70-årsdag med ett bordsstandard.

- Bernhard Åström informerade på vårmötet om Öja-delen i fortsättningen på Karlebys historiebok.

- Fjalar och Nanny Åkerblom har klippt och skött om gårdsplanen under sommaren och Peter Dahlskog har gjort snöarbetet vintertid. En ny flaggstångsvimpel i svensk-finlands färger har också införskaffats.

- Olika slag av tillställningar har hållits i hembygdsgården såsom fester, födelsedagar, styrelsemöten, årsmöten, älgsoppdag m.m. Sammanlagt gjordes 420 besök i hembygdsgården 2011.Skänkta föremål:

- Två gamla fotoalbum samt en gammal bibel av Stig Jakobsen.
- Matti Vilo och Leif Sundfors har skänkt var sitt två nästan identiska kanonhylsor från krigstiden till historiska rummet i hembygdsgården.
- Göran Blomqvist har skänkt ett inramat fotografi av ett fartyg som lastar massaved i Yxpila på 50-talet.
- Karleby stad har skänkt Gamlakarleby stads historia del I och II och Karleby kommuns historia del I och II till hembygdsföreningen.
- Folke Johansson och hans syster Greta-Lis Ahlstrand har skänkt ett fotografi av deras morfar Matts Leander Rudnäs som bodde på Haga i Öja.
- Släkten Finnäs har genom Eivor Emas skänkt ett fotografi av läraren Johan Wilhelm Finnäs och hans hustru Amanda. Fotografiet är från Finnäs lärarexamen.
- Öja kommuns gamla kassaböcker m.m. har skänkts av Nybergs på Tjäru via Eva-Lott Lillas. De värdefulla böckerna skall läggas i arkivets kassaskåpet i hälsogården.

Tre öjaelever hade inom utsatt tid ansökt om bidrag ur f.d. Öja kommuns stipendiefond på sammanlagt 526 euro. Sandra Sundkvist och Robin Backman erhöll 263 € var. Tredje sökanden Roland Sarin blev utan för enligt stadgarna kan man få bidrag endast en gång.

Erhållna bidrag:

- Från Kulturfonden i Gkby-nejden 500 euro.
- Från Karleby stad 500 euro och 500 euro projektbidrag senare.
- Från Svenska Kulturfonden 2000 euro

Avlidna öjabor 2011 eller med anknytning till Öja

Roger Krokvik
Karl-Gustav Backa
Leif Sundfors
Uno Jakobsen
Greta Backa
Estrid Granqvist
Anna Gädda
Frejdis Wentus, född Granqvist
Lisa Kurten
Brita Fredlund, född Lytz
Vidar Häggblom


Öja den 31 december 2011

Peter Granqvist, sekreterare
Öja Hembygdsförening r.f. - En medlem av Finlands Svenska Hembygdsförbund FSH r.f.