Verksamhetsberättelse 2010


Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret varit samlade till sex protokollförda sammanträden + vår- och höstmöte och bestått av följande personer:

Leif Sundfors, ordförande
Fjalar Åkerblom, viceordförande
Peter Granqvist, sekreterare
Sonja Björkskog, kassör
Max Tjäru
Gun-Maj Åkerblom
Sven-Erik Sundström
Yvonne Jakobsen
Marko Aarnio

Revisorer: Bjarne Sundfors och Fritz Kortell med Anders Nyberg som suppleant.

Vänortskommitten består av: Kurt Åkerblom (ordf) Gun-Inger Björk och Bjarne Sundfors.

Antalet medlemmar i föreningen är 197 och medlemsavgiften är 6 € per person.

Olika händelser


- En ”laka-soppa” dag hölls söndagen den 17 januari i hembygdsgården. 42 personer hade inbjudits, 32 deltog. Soppan med bröd och dryck samt kaffe och tårta till efterrätt kostade 10 € per person. S-E Sundström och Kurt Åkerblom var kockar.

- Upprustningen och isoleringen av historiska rummet uppe på vinden är klar. Tore Boström var anställd av föreningen för det arbetet. Mycket gjordes även på talko av föreningsmedlemmar.

- Hembygdsgårdens tak målades under sommaren.

- En väggalmanacka med gamla fotografier från Öja, Alf Svenfors miniatyrfartyg och annonser av företagare i Öja trycktes i 150 exemplar lagom till julen. Almanackan gjordes av sekreteraren i samarbete med reklambyrå Henrix i Karleby. Den hade en strykande åtgång och såldes för 6 € st.

- Pidrokvällar har hållits varannan måndag under året i Knifsund skola.

- Veteranerna och soldatgossarna har påtalat att korsun vid Djupviken håller på att ruttna ner och dess innehåll förfars och den av Bofors skänkta kanonen bredvid rostar bort. Hembygdsförening har ställt sig positivt till ett eventuellt erbjudande att ta emot kanonen och övriga inventarier på det villkor att staden står för kostnader och transporter och att materialet är i full gott skick vid övertagandet. Likaså bör staden årligen stipulera en skälig ersättning åt hembygdsföreningen för eventuell guidning av det ovan nämnda.

- Leif Sundfors har skött om gräsklippningen vid hembygdsgården.

- Hembygdsföreningen var medarrangör vid båtutställningen vid Byacentret som hölls under sommaren.

I samband med detta hölls öppet hus i hembygdsgården.

- Kalvholmsstugans tomt blev utbruten på hösten och stället fick namnet Wiljamsro. Leif och Fjalar kapader råstenarna i rätt längd och Bjarne numrerade dem och de lades på rätt plats under övervakning av Alf Wikström från Lantmäteribyrån i Karleby

- En friluftsdag hölls längs Knifsund vandringsled söndagen den 25 september. Deltagarna, ett tjugotal hade möjlighet till korvgrillning vid Långviken.

- En gång- och cykeldag arrangerades tillsammans med Öja-marthorna den 20 maj till förmån för den palliativa vården i nejden.

- En lampkrona har inskaffats till stora rummet i hembygdsgården. Köptes av Veikko Pohjonen för 250 €.

- Bjarne Sundfors har sänt en minnesadress till Dan Sjödins anhöriga i Sverige. Sjödin avled 77 år och var son till A T Sjödin som var en av pionjärerna i fadderortsverksamheten mellan Öja och Ullånger.

- Journalisten och författaren Eric Björklund från Sverige höll ett uppskattat anförande om Kvarken- och Petsamotrafiken under kriget lördagen den 13 november i hembygdsgården.

- Ett antal kaffeträffar tillsammans med äldre öjabor hölls i februari och mars i hembygdsgården. Temat var människor, seder och bruk. m.m.

- Styrelsen fastställde hyrorna i hembygdsgården.

- årsmöten för öja-föreningar i stora rummet 40 €

- årsmöten för icke öja-föreningar i stora rummet 60 €

- styrelsemöten i Minervarummet för öja-föreningar och icke öja-föreningar 20 €

- övriga tillställningar såsom bröllop och födelsedagar m.m. i hembygdsgården 100 €

- Inom utsatt tid hade sammanlagt 4 ansökningar inlämnats om bidrag ur Öja kommuns stipendiefond.

Linus Holm, Viktor Holm, Roland Sarin och Jessica Ahlberg uppfyllde kriterierna och fick därmed dela på 512 €, d.v.s. 128 € per person.

- Annina Ylikoski informerade om ”tidsresor” den 23 mars och Eva-Marie Backnäs om ”Museer i samarbete” den 20 oktober.

- Allan Sweins har målat ytterdörren som fick ett värdigt utseende.

- Hembygdsföreningen uppvaktade tillsammans med andra hembygdsföreningar i nejden vid avtäckningen av minnesstenen vid Bässörens etappstuga på försommaren samt vid hjältegravarna på Kyrkbacken under självständighetsdagen.

- Olika slag av tillställningar har hållits i hembygdsgården såsom fester, styrelsemöten, årsmöten, julfester, student- och examensfester, älg- och lakasoppdag samt besök av Karleby-marthor och styrelsen för Bosund fiskarmuseum m.m. Sammanlagt gjordes 550 besök i hembygdsgården 2010.


Skänkta föremål:

- Rainer Boström har skänkt en oljemålning av Oskar Slotte föreställande kungsporten på Sveaborg samt ett gammalt fotografi från ”Rudoltas” på Kvarnnabba.

- Barnbarnen till Johan Vilhelm och Amanda Finnäs har skänkt en Öja-folkdräkt till hembygdsföreningen. Folkdräkten som tillhört Amanda Finnäs mottogs med tacksamhet. Ett glasskåp som rymmer en skyltdocka iförd folkdräkten har tillverkats. Skåpet skall placeras på en synlig plats i hembygdsgården.

- Bröderna Stig och Sixten Sundfors har skänkt en 14 fots båtstam och bordläggningsvirke till hembygdsföreningen. De vill att båten byggs enligt gammal modell och placeras i något av hembygdsgårdens magasin. Ett kontrakt har upprättas med bröderna Sundfors. Meningen är att båten skall byggs färdigt av intresserade öjabor samt olika sätt att finansiera projektet skall undersökas.

- Maria Sundberg från Sverige har skänkt båtritningar av Alfons Kvarnström, en miniatyrbåt, gamla fotografier, och olika föremål samt gamla handlingar från Paul Vikströms gård i Öja till hembygdsföreningen. Maria Sundberg, är dotter till framlidne Thordis Vikström, dotter till Erna och Paul Vikström.


Erhållna bidrag:

- Från Kulturfonden i Gkby-nejden 500 euro.

- Från Karleby stad 500 euro.

- Från Finlands Hembygdsförbund 4000 euro.

- Från Svenska Kulturfonden 2000 euro


Avlidna öjabor 2010 eller med anknytning till Öja

Gretel Lindö, född Sweins
Sigrid Johansson, född Backa
Allan Boberg
Helena Sundfors
Rurik Krokvik
Gunnar Sundberg
Ivar Eklund
Öja Hembygdsförening r.f. - En medlem av Finlands Svenska Hembygdsförbund FSH r.f.