Verksamhetsberättelse 2007

Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret varit samlade till sju protokollförda sammanträden och bestått av följande personer:
Leif Sundfors, ordförande
Rolf Kulla, viceordförande
Gun-Maj Åkerblom, sekreterare
Sonja Björkskog, kassör
Fjalar Åkerblom
Peter Granqvist
Sven-Erik Sundström
Yvonne Jakobsen
Marko Aarnio
Revisorer: Bjarne Sundfors och Max Tjäru
Vänortskommitten består av: Kurt Åkerblom (ordf) Gun-Inger Björk och Bjarne Sundfors.
Antalet medlemmar i föreningen är omkring 150 och medlemsavgiften är 5 € per person.

Olika händelser

- En gammal lada har köpts av Kurt Backa för 500 € som plockades ner, flyttades och återuppbyggdes invid
hembygdsgården på talkon av föreningsmedlemmar.Taket sponsrades av Sarins Båtar och Öja Alu-Tank.
- En städdag utom- och inomhus hölls den 14 maj.
- Leif Sundfors har skött om gräsklippningen och Peter Dahlskog om snöarbetet vid hembygdsgården.
- Hembygdsgården har fått nya sociala utrymmen med VC. Storstugan och tamburen har värmeisolerats.
Tore Boström var ansvarig för arbetet medanYvonne Jakobsen skötte om anskaffningen av gardinerna.
- Karlebynejdens Försäkringsförening har skänkt en brandsläckare till hembygdsgården.
- Styrelsemedlemmar har deltagit i en foto- och arkiveringskurs och på en infodrmationsdag om hemsidor.
Båda kurserna hölls i Nykarleby.
- Leif Sundfors deltog från hembygdsföreningen vid museidagarna i Borgå den 22-23 september.
- Försvarsgillet ordnade en resa till Dragsvik i april i fjol, där ett antal öjabor var med på resan. Leif och
Bjarne Sundfors överräckte hembygdsföreningens bordstandard till garnisionen.
- Öja kommuns vapen överräcktes också av ovannämnda till Kronoby kommun med anledning av att
Kronoby fyllde 400 år den 17 juli.
- Öja hembygdsförening har fått en egen hemsida på Internet, som är under uppbyggnad. Ansvarig för den är
Marko Aarnio. Likaså har en Internet-anslutning kopplats till hembygdsgården.
- En fortsättning på Öja kommuns historia, som ingår i Karleby kommuns historia, håller på att färdigställas
av Bernhard Åström.
- Hembygds- och släktforskning har fortsatt i hembygdsgården och Bjarne Sundfors har sänt dialektord från
Öja till Peter Slotte på Institutet för de inhemska språken i Helsingfors.
- En allsångskväll hölls den 18 juli med sång och musik, pilkastning, lotteri och servering. Åkören och Kaj
Kulla och Andreas Björk stod för musiken medan Magi Kulla var programledare. Samtidigt antogs två nya
hedersmedlemmar, Nils-Erik Stenman och Eila Pohjonen. Leif Sundfors tilldelades Finlands svenska
hembygdsförbunds hedersplakett i guld och Fritz Kortell, Rolf Kulla, Gunborg Backman och Peter
Granqvist detsamma i silver. Bjarne Sundfors skötte om utdelningen.
- Öja hembygdsförening har tagit initiativ till att Finlands svenska hembygdsförbund skall hålla sin kongress
i Karleby hösten 2009. Bjarne och Leif Sundfors sammankallade övriga hembygdsföreningar i
karlebynejden till ett möte i Nedervetil där initiativet presenterades och mottogs positivt. Förberedelserna
har redan kommit i gång.
- Stefan Svenfors ordnade så att Öja skyddskårs blåsinstrument kom i hembygdsföreningens ägo.
- Fritz Kortell har sammanställt en bok i ord och bild om Öja hornorkester. Ett exemplar skänkte han till
hembygdsföreningen.
- På initiativ av Bjarne Sundfors skall en minnesplatta över Öja skyddskårs verksamhet upprättas på platsen
där Öja skyddskårshus en gång stod. Under våren skall en lämplig sten för ändamålet hittas.
- Pidrospelandet har fortsatt varannan måndag i Knifsund skola.

Ur Öja kommuns stipendiefond på 510 euro fick följande studerande bidrag à 72,85 € var:

- Maja Kronqvist
- Sanna Nygård
- Joel Kronqvist
- Mathias Sarin
- Lina Granqvist
- Sonja Sundfors
- Sebastian Sundfors
Sökanden Nora Maria Jeulonen blev utan i och med att hon fick bidrag året innan.

Erhållna bidrag:

- Svenska Folkskolans Vänner
- Kulturfonden för Gamlakarlebynejden
- Karleby stad
Ur Stiftelsen Evert och Erika Sundholm samt barnen Vilhelm och Rakel Sundholms minnesstiftelse erhöll hembygdsföreningen 500 euro.

I hembygdsgården har olika tillställningar hållits:

- Öja Jaktklubbs årsmöte
- Mjosund-Mustro väglags årsmöte
- Sollidsvägens årsmöte m.m.
- Ett antal guidningar samt privata besök och hembygdsföreningens talkofolk.

Avlidna 2007

Brita Wiis
Ralf Sundfors
Linda Granqvist
Etel Björkqvist
Ing-Maj Sarin
Rut Fyhr, född Granqvist i Helsingfors
Inga Sundberg, född Svenfors i Sverige
Brita Sjölund född Sundström
Öja Hembygdsförening r.f. - En medlem av Finlands Svenska Hembygdsförbund FSH r.f.