Verksamhetsberättelse 2012


Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret varit samlade till åtta  protokollförda sammanträden med
vår- och höstmötet inberäknat och bestått av följande personer:
Fjalar Åkerblom, ordförande
Peter Granqvist, sekreterare
Sonja Björkskog, kassör
Gun-Maj Åkerblom, viceordförande
Max Tjäru
Sven-Erik Sundström
Yvonne Jakobsen
Bengt Kronqvist


Matti Ojutkangas avgick på höstmötet och ny medlem blev Carola Hästbacka
Som verksamhetsgranskare (revisorer) fungerar Bjarne Sundfors med Ingmarie Wiklund som suppleant.


En fest och programkommitte valdes på höstmötet och består av Gun-Maj Åkerblom, Kurt Åkerblom, Carola Hästbacka och Bengt Kronqvist. Kommitten fungerar också som vänortskommitte, tillsammans med föreningens styrelse.


Antalet medlemmar i föreningen  var vid årets slut 212 st och medlemsavgiften 6 € per person.


Olika händelser


- Lakan å päärona hölls den 28 januari med 30 deltagare. Kockar var Kurt Åkerblom och S-E Sundström.
- Städtalko hölls den 15 maj både ute och inne i hembygdsgården.


- En namnkommitte inom hembygdsföreningen har samlats flera gånger för att bevaka att holmar och vägar får sina rätta lokala namn på stadens kartor.
- Nostalgiknuttarna besökte hembygdsgården den 21 maj.


- Intervjuer med framlidna öjabor angående barnmorskan Kajsa Greta Näcksund -Sundfors överfördes från kassetter till CD-skivor av Guy Stenberg i Larsmo.
- Kanonen vid Djupviken transporterades till hembygdsgårdens gårdsplan den 14 juni. Vapnen från korsun fördes till hembygdsgårdens magasin på hösten och vapenlåsen skall göras obrukbara. Allt övrigt material som har att göra med korsun skall ordnas upp i vår.


- Den 11 juni lyftes de gamla väderkvarnsvingarna ner på talko. Den 10 augusti lades de nya vingar na på plats. Vingarna tillverkades av MTP-service i Jakobstad och målades på talko både i Jakobstad och vid hembygdsgården. Juha-Pekka Luokkala lyfte ner och upp vingarna gratis som talkoarbete medan Maestro Boat och Sarins skänkte material, Karleby Lions gav medel och Fennia stod för försäkringspengarna. Fjalar Åkerblom var dragare för projektet.

- Ordföranden och sekreteraren m.fl. har haft ett antal möten om finansieringen av hembygdsgårdens målning och den turistbroschyr om Karlebynejdens hembygdsföreningar som trycks i vår.


- Den 5 oktober hölls en grillfest i hembygdsgården för alla de som varit med i väderkvarnsprojektet. I samband med detta inköptes en ny gasgrill till föreningen och Bjarne Sundfors skänkte en gasflaska.
- I samband med höstmötet den 28 oktober överräckte Margita och Kurt Boström ett gammalt ljuster som Evi och Erik Svenfors skänkt till föreningen.


- Väggalmanackan för år 2013 trycktes i 250 exemplar och hade stor åtgång för endast en handfull finns kvar i arkivet. De fanns att köpas vid Öja-Market och vid Luckan i stadsbiblioteket.
- Föreningen uppvaktade Bjarne Sundfors på hans 80-årsdag strax före jul.


- Fjalar och Gun-Maj Åkerblom uppvaktade Öja Marthaförening vid 100-års jubileet i Framnäs på hösten.
- Pidro har spelats varannan måndag i Knifsund skola.


- Fjalar och Nanny Åkerblom har klippt och skött om gårdsplanen under sommaren och Peter Dahlskog har gjort snöarbetet vintertid.
- Hembygdsföreningen har sänt en skrivelse till miljömyndigheterna i Karleby stad angående skrotbilslagret vid f.d. Öja Vit-Tvätt vid Åkö-ströms bro. Inget svar och bilarna är kvar.


-Bjarne Sundfors meddelade att han inte önskar fortsätta som Öja hembygdsförenings representant i Karleby stads namnkommitte. Styrelsen valde därför Fjalar Åkerblom till ny medlem i nämnda kommitte och sekreteraren till hans personliga suppleant.
- Ingmarie Wiklund håller på med renskrivning av alla åtta upplagor av ”Bygd ur Havet” som skall kompletteras med text och bilder och tryckas på nytt i ett häfte.


- Olika slag av tillställningar har hållits i hembygdsgården under året. Michael Sundfors minnesstund hölls den 13.7 och Kjell och Anna-Maija Sundfors bröllopsfest hölls den 28.7. Annars har det mest varit fråga om års- och styrelsemöten samt olika grupper och privata besök. Sammanlagt ca 350 besök.


-Tre öjaelever hade inom utsatt tid ansökt om bidrag ur f.d. Öja kommuns stipendiefond. Sarah Ås, Erica Ås och Marcus Luokkala uppfyllde alla krav och erhöll 143 € per person av den sammanlagda summan 430 €.

 

Erhållna bidrag:
- Kulturfonden för Gkby-nejden 700 € för verksamheten
- Karleby stad 1000 € för verksamheten
- Sv. Kulturfonden 1000 € för verksamheten
- Stiftelsen Sundholm 500 € för verksamheten
- Karleby Lions 500 € för väderkvarnen.

 

Avlidna öjabor 2012 eller med anknytning till Öja
Inger Åkerblom
Karl-Henrik Wiis
Göta Åkö, född Granqvist
Michael Sundfors
Fredrik Backman

Öja den 2 februari 2013
Peter Granqvist, sekreterare

Öja Hembygdsförening r.f. - En medlem av Finlands Svenska Hembygdsförbund FSH r.f.